Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aamiainen (aamiaista, aamiaisen, aamiaisia)
desayuno
aika (aikaa, ajan, aikoja)
Mihin aikaa?
¿A qué hora?
kauan
Kuinka kauan...
largo tiempo
How long...
kirje (kirjettä, kirjeen, kirjeitä)
carta
lehti (lehteä, lehden, lehtiä)
1. diario
2. hoja
lounas (lounasta, lounaan, lounaita)
1-almuerzo
2- sudoeste
päivällinen (päivällistä, päivällisen, päivällisiä)
cena
tehdä (teen, teki, tehnyt) työtä
trabajar
välittää (välitän, välitti, välittänyt)
Hän ei välitä siitä
En välitä lukemisesta
ocuparse de, interesarse
No le interesa / preocupa eso
No me interesa la lectura
tykätä (tykkään, tykkäsi, tykännyt)
Minä tykkään musiikista
gustar (coloquial)
Me gusta la música
välipala (välipalaa, välipalan, välipoloja)
merienda, tentempie