Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
你见过李太太的先生吗?
ni3 jian4guo4 Li tai4tai de xian1sheng ma?
selfish
zi4si1

自私
自私
zi4si1

selfish
self, own
zi4ji3

自己
自己
zi4ji3

self, own
lazy
lan3duo4

懒惰
懒惰
lan3duo4

lazy
rude
wu2li3

无礼
无礼
wu2li3

rude
I agree
wo3 tong2yi4

我同意
我同意
wo3 tong2yi4
我不知道李太太为什么嫁给他
wo3 bu2 zhi4dao4 Li tai4tai wei4shen3me jia4 gei3 ta1
to marry (husband)
jia4

jia4

to marry (husband)
I believe
wo3 xiang1xin4

我相信
我相信
wo3 xiang1xin4

I believe
rich
you3qian2

有钱
有钱
you3qian2

rich
我相信因为他很有钱
wo3 xiang1xin4 yin1wei1 ta1 hen3 you3qian2