Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nałogowiec
addict
uzależniony od narkotyków / alkoholu
addicted to drugs / alcohol
uczulony na koty
allergic to cats
zapalenie wyrostka robaczkowego
appendicitis
ból pleców
backache
przykuty do łóżka
bedridden
pęcherz
blister
nieskie / wysokie ciśnienie
high / low blood pressure
nowotwór
cancer
ofiara (wypadku)
casualty
(mieć) przeziębienie
(have a) cold
kaszel
cough
krytycznie chory
critically ill
poważnie chory
seriously ill
śmiertelnie chory
terminally ill
(być) diabetykiem
(be) diabetic
być fizicznie niepełnosprawnym
be physically disabled
być psychicznie niepełnosprawnym
be mentally disabled
okropny ból w plecach / nodze
dreadful pain in the back / leg
ból ucha
earache
ofiara śmiertelna
fatality
czuć się nie dobrze (*)
feel a bit off-colour
czuć się nie dobrze
do not feel very well
mieć zawroty głowy
feel dizzy
czuć się sennym
feel drowsy
czuć się okropnie
feel terrible
ostra gorączka
severe fever
grypa
flu
zatrucie pokarmowe
food poisoning
ból głowy
headache
atak serca
heart attack
skaleczony, boleć
hurt
chory na
ill with
ranić, kaleczyć
injure
zraniony, skaleczony
injured
rana
injury
bezsenność
insomnia
zapalenie płuc
pneumonia
wysypka
rash
katar
runny nose
kichać
sneeze
mieć ból gardła
have a sore throat
ukąsić
sting
ból brzucha
stomach-ache
wylew krwi do mózgu
stroke
cierpieć z powodu
suffer from
opuchnięta kostka
swollen ankle
złamana kostka
broken ankle
nadwyrężony nadgarstek
sprained wrist
powiększone migdałki
swollen tonsils
przedawkować
take an overdose
wysoka temperatura
a high temperature
ból zęba
toothache
skręcić kostkę
twist one's ankle
skręcona kostka
a twisted ankle
rozstrój żołądka
upset stomach
wymiotować
vomit
rana
wound
zraniony
wounded