Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
last month

next month
shang4ge4 yue4 上个月

xia4ge4 yue4 下个月
上个月

下个月
shang4ge4 yue4

xia4ge4 yue4
last week

next week
shang4 xing1qi1 上星期

xia4 xing1qi1 下星期
上星期

下星期
shang4 xing1qi1

xia4 xing1qi1
to borrow

borrowed
jie4 借

jie4le 借了
借了
jie4le

borrowed
last month you borrowed 250RMB from me
shang4ge4 yue4 ni3 cong2 wo3 zhe4li jie4le liang2 bai3 wu3 shi2 kuai2 qian2

上个月你从我这里借了两百五十块钱
你从我这里借了三百块钱
ni3 cong2 wo3 zhe4li jie4le san1 bai3 kuai2 qian2
to remember
ji4de

记得
记得
ji4de

to remember
do you remember?
ni3 ji4de le ma?

你记得了吗?
我不记得了
I don't remember
I don't remember
wo3 bu2 ji4de le
你肯定吗?
ni3 ken3ding4 ma?

are you certain?
when will you return my 100RMB?
ni3 shen2me shi2hou1 huan2 gei3 wo3 wo3de yi1 bai3 kuai2 qian2?

你什么时候还给我我的一百块钱?
你什么时候还给我?
ni3 shen2me shi2hou1 huan2 gei3 wo3?
to return, pay back
huan2

huan2

to return, pay back
我下个月还给你
wo3 xi4ge4 yue4 huan2 gei3 ni3
won't do, out of the question
bu2 xing4

不行
不行
bu2 xing4

won't do, out of the question
I want (my money) next week
wo3 xia4 xing1qi1 jiu4 yao4

我下星期就要
我下星期就要
wo3 xia4 xing1qi1 jiu4 yao4