Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ocenianie
assessment
oszukiwać, ściągać na egzaminie
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
do / take / sit in an exam
zdać dobrze / źle
do well / badly in an exam
egzamin / test z
exam / test in
egzamin wstępny
entrance test
egzamin próbny
mock exam
egzamin końcowy
school-leaving test / exam
arkusz egzaminacyjny
exam paper
wyniki egzaminu są ogłaszane
exam results come out
oblać egzamin / test
fail exam / test
dać / zrobić / pisać test
give / do / take test
otrzymać wyniki (testu lub egzaminu)
get the results (of a test / exam)
stopień / ocena
mark / correct
zdać egzamin
pass an exam
przygotować się do
prepare for
przystępować po raz drugi do egzaminu
retake / re-sit an exam
powtarzać do
revise for
uzyskać 100 pkt na egzaminie
score / get 100 points in an exam
uczyć się do klasówki
study for a test