Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
15 induktion och reglering humorala immunsvar, finns ej
16 Komplementsystemet, definition egenskaper
17 induktion och reglering av cellförmedlad immunsvar
18 immunförsvar mot mikroorganismer . mhl15.15
15 induktion och reglering humorala immunsvar


Vilka är effektorcellerna i det humorala immunförsvaret (antikropps)
B-celler, plasmaceller, antikroppar och plasmaceller (utmognade B-celler).
Lymfokiner
B-celler kan producera dom, är interleukiner och cytokiner.
Hur skiljer sig membranbundet immunoglobin (mig) (skillnad mellan dom och BCR/TCR, samma sak?) från utsöndrat Ig?
Membranbundet immunoglobin (mig) skiljer sig från utsöndrat Ig genom ett särskilt hydrofobt segment som förankras i cellmembranet.

Bindningen av antigen till B-cellersignaleras via ett molekylkomplex: CD79α/CD79β.
Vad kan komplementsystemet göra? (dess biologiska roll) 6st
x Lysering av celler, bakterier och virus
x Opsonisering - underlättar fagocytos av partikulära antigen
x Inflammatoriskt svar (anafylatoxiner) - kemotaxi
x Kontrollerara bildandet och clearense av immunkomplex,( rensar bort aggragat av immunceller (???))
x Medverkar till förstärkning av B-cellssvar
x Tar bort döda/döende celler.
Vad är komplentssystemets ursprung? (fråga någon)
x Syntetiseras i levern (hepatocyter) +

monocyter
makrofager
epitelceller
Gastrointestinala celler
genitourinära celler

x 15% av serumproteinerna
funktionellt inaktivt (zymogener)- ofta proteaser i sig själva
Namngivning av faktorer i komplementsystemet
- Klassiska namngivning: (C1, C3, C6 osv)
- Altenativ väg: Bokstäver (B, D osv.)
- En aktiv har streck över sig
- Kluvna fragment av komponenter markeras med liten bokstav: (C3 blir C3a och C3b).
- membranreceptorer (C1R etc)
Klassiska vägen 5 steg
1. Det börjar med att IgM och IgG binder in till bakteriens yta.

2 Sen binder komplementproteinet C1 in och blir då aktiv.

3. Det aktiva C1 klyver då komplementproteinerna C2 och C4 - och bildar C3-convertase (C4b2b)

4. C3-convertaset klyver då C3 och bildar C3a och C3b. (detta är ett amplifieringssteg vilket betyder att jättemånga C3 klyvs här.

C3b kan sen antingen binda till en patogens yta och tagga den för fagocytos eller binda till C2b4b och bilda enzymet C5-convertase.

5. C5-convertase klyver C5 till C5a och C5b. Amplifieringssteg.
C5b delar upp sig i C6,C7,C8 och C9 som tillsammans bildar MAC-komplexet. (membrane attack complex)
Alternativa vägen
Alternativa vägen är en del av det medfödda(innate) immunförsvaret och inga antikroppar är inblandade.

1. Komplementproteinet C3 spontanhydrolyseras till C3a och C3b (klyvs alltså)
C3b kan sen binda in till en patogens membran och tagga för fagocytos. (patogenen kan vara en bakterie, viruscell,jäst,virus,tumörcell,parasit etc)

2. Ännu ett komplementprotein Faktor B binder in till C3b och det klyvs och bildar C3-convertase (c3bBb)

3. C3-convertaset bryter ner C3 i ett amplifieringssteg och bildar många C3b och C3a
Alternativa vägen
1. C3 spontanhydrolyseras till C3a och C3b.

2. C3b kan: Binda till patogen och opsonisera, eller binda med Faktor B och bilda C3-convertase.

3. C3-convertase bryter ner C3 till C3a och C3b. Amplifieringssteg
Lektinvägen
1. MBL (mannose binding lectin, även kallat MBP) binder in till en sockerstruktur som är unik för en viss patogen (bakterie(jäst) t.ex NAG eller mannos

2. MASP som agerar likt C2, binder in till MBP (MBL)

3. Detta komplex klyver då C2 och C4 och går sen samma väg som den klassiska.
Anafylotoxiner, ej gjord
C5a, C4a och C3a som också bildas i processerna är anafylatoxiner, de är inducerare av inflammation och kemotax. De binder till mast celler, neutrofiler och eosinofiler. De ökar kärlgenomsläppligheten – kärllekars. De rekryterar också immunceller.
C3b kan också direkt ”uppmuntra” till fagocytos. Röda blodkroppar har receptorer för C3b och kan frakta den till t.ex. makrofager. Så om bakterier har klumpats ihop och fått antikroppar fästa på sig kan C3b fästa i antikropparna. De röda blodkropparna fraktar sedan bort aggregatet till celler som har receptorer för komplementproteiner och kan fagocytera.
Komplementfaktorbrist
Komplementfaktorbrist är ovanligt eftersom det påverkar i unga år och de flesta med denna sjukdom dör. De har ökad känslighet (lättare att bli infekterade), ökad risk för att utveckla autoimmuna sjukdommar.

Sjukdomar de kan lida av är t.ex. Hjärnhinneinflammation, ben och benmärgsinflammation, blodförgiftning, lunginflammation, lupus erytematosus och systemisk gonokockinfektion.
Vad är komplementsystemet för något? kortfattat
Komplementsystemet är det huvudsakliga effektorsystemet för den humorala (antikroppar) delen av immunförsvaret, vilket innebär att det är det sista steget när mikroorganismer ska brytas ner. dvs. det som har effekt. Har tre vägar som alla använder sig av komplement och serumproteiner.
Vad är komplementvägen effektorsystem för?
Effektorsystem för den humorala delen av immunförsvaret
Hur interagerar komplementfaktorerna (serum och membranproteiner) med varandra?
I enzymatiska kaskadreaktioner.
Vad gör ett MAC-komplex?
Komplexet gör hål i membranet och bildar porer i bakteriens membran. Detta gör att alla möjliga ämnen kan strömma fritt in och ut ur bakterien vilket får den att lysera.
Vad sker i Lektin-vägen? strunta i t.v
1. Proteinet MBL (mannan binding lectin,även kallad MBP) binder in till en sockerstruktur som är unikt för en viss patogen t.ex. NAG eller mannos.

2. Proteinet MASP, har samma verkan som C1 då den binder in till ovanstående protein (MBL)

3. Komplex klyver sedan C2 och C4 och fortsätter på den klassiska vägen.
Vad är anafylatoxiner och vad gör dessa?
Analfylatoxiner är ett annat ord för de små a-delar som bildas då tex C3 klyvs i en A-del och en B-del.

Dessa kan påverka neutrofiler, mastceller och eosinofiler så att inflammation induceras.

Kemotaxi kan bara C5a inducera vilket innebär att immuncellerna rör sig mot skadan eller inflammationen.

När dessa binder till cellen uppstår läckage av plasma, komplementproteiner och antikroppar.
Vad sker vid komplementfaktorbrist
Man har en ökad känslighet och lättare att bli infekterad av vissa bakterier. Lättare att utveckla autoimmun sjukdom.
17.17 Cellmedierat immunsvar
17 induktion och reglering av cellförmedlad immunsvar


Start av cytoxiskt T-cellssvar, hur går det till ej klar
1. Börjar med att en dendritisk cell med MHC klass 2-receptor visar upp viruset som den har tagit upp (i en lymfknuta) och binder in till T-hjälparcellen (CD4).

2. Därefter sker en klonal expansion av T-hjälparcellen.

3.Sen sätter sig en naiv cytoxisk T-cell (CDL/CD8) med rätt receptor på på dendritcellens MHC-klass 1-receptor med tillhörande virus.

Obs det är ett undantag eftersom den är en MHC-klass 1-receptor som används trots att det är en patogen från utsidan och inte från insidan som MHC klass 1 brukar visa upp.

För att dessa cytoxiska T-celler ska aktiveras och dela sig skickar T-hjälparceller ut cytokiner i form av IL-2.
vad krävs för att Cytoxiska minnesceller ska kunna angripa ett virus
kan direkt attackera virus infekterade celler – de behöver ingen hjälp av T-celler.
cytoxiska T-celler
Tc/CTL eller CD8.

förstör virusinfekterade celler och tumörceller, och är också inblandade i avstötning av transplantat. Dessa celler kallas även CD8+ T-celler (associerade med MHC klass I), eftersom de uttrycker CD8 glykoprotein på ytan. Genom interaktion med hjälpar-T-celler kan dessa celler omvandlas till regulatoriska T-celler, som förhindrar autoimmuna sjukdomar.
NK-celler dödar vilka, 2st
x NK celler dödar förändrade celler. De har receptorer som känner av vilka celler de ska döda eftersom de förändrade cellerna har stressproteiner på sin yta.

x De har också inhibitor receptorer som känner av MHC klass 1 och dödar celler som saknar det. De dödar på samma sätt som Cytoxiska T-celler.
Hur t-celler angriper virus, (Cellmedierat immunsvar)
En dendritcell (eller någon antigenpresenterande cell) tar upp ett virus och börjar visa upp det på sin MHC 2.

En T-hjälparcell kommer då och binder in till antigenet. CD28 stabiliserar bindningen.

Då börjar dendritcellen visa upp på MHC 1 och en naiv cytoxisk T-cell binder in. CD28 stabiliserar bindningen här också.

T-hjälparcellen utsöndrar IL-2 till Cytoxisk T-cell och den blir aggresiv.

Då kan den cytoxiska T-cellen vandra längs med virusinfekterade celler och signalera om apoptos, det gör den genom att fästa i målcellen och utsöndra granula (innehållande perforin & granzyme B) som finns i lytiska vesiklar.
CD28
Stabiliserar bindningen då en T-hjälparcell eller Cytoxisk T-cell binder in till ett antigen som någon Antigenpresenterande cell visar upp på sina MHC klass 1 och 2.
Vad består granula i Cytoxiska T-celler av? 2st
x perforin (ett protein) som gör hål i målcellen.
x granzyme B. Denna tar sig in i målcellen och leder den till apoptos.
Vilka faktorer krävs för att aktivera en Cytoxisk T-cell, 5st?
APC: antigenpresenterande cell med
MHC klass 1 och 2: visar först upp antigenet på klass 2 och sen klass 1
T-hjälparcell: Binder in till MHC 2
Naiv cytoxisk T-cell: Binder sen in till MHC 1.
CD28: Stabiliserar bindning mellan APC-MHC 1&2 ------ hjälpar T- cell och cytoxisk T- cell
Typ 1 antiferon (??)
Typ 1 antiferon bryter ner RNA hos celler för att de ska dela sig mindre. Då är de inte lika lätt att infektera.

Typ 1 antiferon verkar under de 4 första dagarna av infektion och har sin topp efter ungefär 2 dagar. Virus specifika CTL börjar komma efter ungefär 2 dagar och tar ungefär 8 dagar innan de nått högsta mängden, därefter planar de ut.
18.18
18 immunförsvar mot mikroorganismer . mhl


Hur skyddar vi oss när vi blivit infekterade med virus
Då har vi först och främst vårt medfödda (innate) försvar. Det fungerar genom att våra celler när dom blivit angripna av virus börjar skicka ut interferoner till närliggande celler. (Antigenen IFN-alfa eller IFN-beta)
Skillnad på INF-alfa och IFN-beta
IFN-alfa utsöndras främst av imunceller medan IFN-beta utsöndras av andra celler.
Förloppet då celler blivit angripna av virus
1. Den angripna cellen skickar ut interferoner (IFN-a eller IFN-b) till närliggande celler.
2. Motagarcellerna har IFN-receptorer (interferonreceptorer) och när IFN fäster in så kommer mottagarcellerna att gå in i Antiviral status. Som är cellen via en kaskad-reaktion kommer få en inhibiterad proteinsyntes, och därmed hämmas virusets replikation eftersom den inte kan tvinga cellerna att producera nya viruspartiklar. --> Antiviral status


Neutraliserande antikroppar kommer också binda in till viruset (som färdas extracellulärt för att nå celler utan antiviral status )och bli i vägen så att viruset inte kan ta sig in i celler, detta sker i slutet av infektion eller vaccin.
Antiviral status
När en cell blivit angripen av virus skickar den ut interferoner (IFN-alfa/IFN-beta) till närliggande celler. Mottagarcellen har IFN-receptorer och när IFN fäster in så går den in i antiviral status.

Då via en kaskadreaktion kommer cellen få en inhibiterad proteinsyntes. Så att virusets replikation hämmas och den inte längre kan få cellen att producera nya viruspartiklar.

Viruset kommer behöva färdas längre till en annan cell eftersom granncellerna runt viruset har fått signaler, chansen ökar för att viruset blir tagen av kroppen immunförsvar extracellulär.
Vad sker med virus om kroppen har minnesceller för det viruset
Då kommer det finnas färdiga antikroppar att binda in till viruset och hindra viruset från att fästa in till våra celler.

Antikropparna neutraliserar viruset. När antikropparna bundit in blir viruset även opsoniserat, dvs det kommer underlätta fagocytos eftersom fagocyterna har receptorer som känner igen antikropparna av IgG-klass (blod, vätskor och vävnad) Allt fagocyteras.

(Kommer även finnas färdiga t-minnesceller? )
Hur hjälper IgG fagocyter?
IgG antikroppar kan binda in till virus och sedan fästa i FC receptorer på fagocyterande cell som fagocyterar och presenterar viruset.
IFN-gamma bildas av
T-hjälpar celler eller Cytoxiska T-celler.
CD8+
Cytoxiska T-celler, associerade med MHC 1 eftersom de uttrycker CD8 glykoprotein på ytan.
CD8-T-Cell
En speciell typ av Cytoxiska T-celler har CD8 på sin yta och kallas därför CD8-T-Cell.

x Dessa celler kan se MHC 1 med viruspartiklar och då sänder dom ut granula och orsakar apoptos.

x De kan utsöndra IFN-y (gamma) (och detta ökar MHC-tätheten?)
Cytotox
betyder att en cell dödar en annan cell.
ADCC
Antikroppsoberoende altenerad apoptos
Opsonisering
Antikropparna sätter sig på ett virus (flaggar) och då kommer fagocyterna äta upp dom eftersom fagocyterna har särskilda FC-receptorer som känner igen antikropparna som är IgG (blod, vätskor, vävnad). Allt kommer fagocyteras.
Varför fagocyterar fagocyterna inte fria IgG receptorer i enlighet med opsoniseringen
Eftersom det sker en konfirmationsändring när IgG bundit in till viruset och inte när dom är fria i kroppen.
Vilka kan vara fagocyter, 5st
Bland de professionella fagocyterna räknas: Neutrofila granulocyter, Mastceller, Monocyter, Dendritcell och Makrofager.
Agglutinering
IgM antikroppar klumpar ihop viruspartiklar. Fagocyterna äter gärna klumpar så detta underlättar fagocytos.
IFN-y tillverkas av
T-hjälpar-celler och Cytoxiska T-celler (CD8-T-Celler)
Hur verkar Cytoxiska T-celler på virus, 2 sätt
x Genom att utsöndra IFN-y (som ökar MHC 1 tätheten)

x De har TCR (T-cells receptorer) som kan känna igen MHC 1 Med peptider och då kan den döda de infekterade cellerna med sitt granula.
Höljevirus
Ett höljesvirus har tagit med sig membran från sin tidigare värdcell och proteinerna för inbindning till andra celler sitter då och sticker ut ytterst på höljet. Exempel på ett sådant virus är influensa viruset. Immunförsvaret kan i dessa fall angripa höljet för att slå ut viruset.
Hur gör immunförsvaret mot höljevirus
Antikroppar binder in till proteinerna på höljet.
Sen aktiveras komplementsystemet och det blir hål via MAC-komplexet.

Detta kommer att leda till att höljet förstörs och att viruset därmed förlorar sina inbindningsproteiner och inte längre kan åstakomma skada genom att angripa celler.


(Mac:Komplexet gör hål i membranet och bildar porer i bakteriens membran. Detta gör att alla
möjliga ämnen kan strömma fritt in och ut ur bakterien vilket får den att lysera)
ADCC
Antikropps beroende cellmedierad cytotox.

En NK-cell med hjälp av sin FC-receptor kan änna igen IgG-antikroppar som bundit till en virusinfekterad cells ytproteiner. Den kommer sedan binda in till den infekterade cellen och spruta in sitt cellgifta granula och på så vis döda cellen. NK-cellen kommer också att döda celler som saknar MHC klass 1. Detta är ett skydd emot virus som nedgraderar MHC 1 så att den inte längre finns på ytan.
Vårt humorala immunsvar mot extracellulära bakterier 4st från föreläsning 18, ej gjord

1. Neutralisations-antikroppar binder toxiner och hindrar dem från att göra skada.
2. Samtidigt börjar komplement-medierad nedbrytning av bakterierna då C3b tillsammans med antikropparna ökar chansen avsevärt för bakterierna att bli fagocyterade. 
3. När bakterierna är opsoniserade kommer fagocytering att ta vid.
4. Anafylatoxinerna C3a och C5a kommer sedan att påverka mastcellerna att utsöndra sitt granula vilket vidgar kärlen och ökar permeabiliteten, något som även anafylatoxiner i sig själva gör. De kommer också orsaka inflammation. Detta kommer få neutrofiler och makrofager att vandra ut i vävnaden.
FC
Fc-region (den bakre regionen av en antikropp som interagerar med receptorer på cellytan)
En Fc-receptor finns B-lymfocyter, naturliga mördarceller, makrofager, neutrofiler, och celler mast - som bidrar till de skyddande funktionerna hos immunsystemet. Dess namn kommer från dess bindningsspecificitet för en del av en antikropp som kallas Fe (fragment, kristalliserbara) regionen. Fc-receptorer binder till antikroppar som är kopplade till infekterade celler eller invaderande patogener. Deras aktivitet stimulerar fagocytiska eller cytotoxiska celler att förstöra mikrober, eller infekterade celler genom antikropp-medierad fagocytos eller antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet. Vissa virus såsom flavivirus använder Fc-receptorer för att infektera celler, genom en mekanism känd som antikroppsberoende ökning av infektion