Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
gå, promenera
zǒu
rakt
yìzhí
mot
wǎng, xiàng
anlända, nå
dào
tecken
korsning
lùkǒu
svänga
guǎi
meter
kilometer
gōnglǐ
fram, framåt
qián
bak, bakåt
hòu
shopping center
bǎi huò dà lóu
ta tunnelbanan
zuó dìtie
minut
fén zhōng
centimeter
lí mǐ
några
xiē
dessa, de där
zhè xiē
fordon
chē
att korsa gatan
guò mǎlù
först
xiān
busslinje
buss
gōnggòng qìchē
sedan
ránhòu
tunnelbana
dìtiě
bil
qìchē
byta
huàn
åka
bred
kuān
tung/vikt
zhòng
taxi
chūzū (qì)chē
åk norrut
wǎng béi zuò
massage
àn mó
hur lång tid?
Yǎo duō cháng shì jiān?
skolbuss
bān chē
ta taxi
dǎ chē / dī
sodavatten
sūdá shuǐ
borde
yīnggāi
eller (i påståenden, ej frågor)
huòzhě
kunskap
jìshù
(uttrycker preferens för ett alternativ)
háishi
helg
zhōumò
tåg
huǒchē
flygplan
fēijī
snabbt
kuài
långsamt
màn
bekväm
shūfu
men
kěshì
skicka/ge (om presenter)
sòng
gåva
lǐwù
blomma
huār
Airport Expressway
jīchǎng gāosù
hotpot
huǒguō
rädd
pài
ha på sig
chuān