Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jag har hört att...
tīng shuō
maträtt, grönsaker
cài
(smakar) underbart
hǎochī
servitör
fúwùyuán
sak, affärer, grejer
shì
en meny
yī zhāng càidān
beställa (mat och dryck)
diǎn
skål
wǎn
het/stark
soppa
tāng
dryck
yǐnliào
kanna, gryta
lite
shāo
känna, tänka
juéde
servett
cānjīnzhǐ
betala
bjuda
qǐng kè
tid
shì jiān
beställa, boka, reservera
dìng
mat/måltid
sān
biljett
piào
boka bord
dìng zuò (wèi)
vg vänta lite
qǐng shāo děng
skynda, snabbt
kuài diǎnr
saktare, långsammare
(zài) màn diǎnr
men
búguò, dānshì
olja
yóu
gilla
xǐhuan
mest
zuì
salt(ig)
xián
bitter
men (inte...)
jiùshi
ta notan
jié zhàng
senare
yǐhòu
tid
shí jiān
tanka
jiā yóu
för lite vatten
shuǐ tài duō le
smak, doft
wèi (wör)
vinäger
choklad
qiǎokělì
notan
mǎi dān
kvitto
fāpiaò
fried noodles/rice
chǎo miàn/mí fàn