Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to see, to meet
jian4

jian4

to see, to meet
见过
jian4guo4

seen or met before
I met Mr Li yesterday
wo3 zuo2tian1 jian4guo4 Li xian1sheng

我昨天见过李先生
我昨天见过李先生
wo3 zuo2tian1 jian4guo4 Li xian1sheng
Mr.
xian1sheng

先生
先生
xian1sheng

Mr.
Do you remember him?
ni3 ji4de2 ta1 ma?

你记得他吗?
你记得他吗?
ni3 ji4de2 ta1 ma?
to remember
ji2de4

记得
记得
ji2de4

to remember
我不记得
I don't remember
ex-boyfriend / girlfriend
yi3qian2 de nan2 peng2you / nv3 peng2you

以前的男朋友 / 女朋友
他是不是你以前的男朋友
ta1 shi4 bu2 shi4 ni3 yi3qian2 de nan2 peng2you
她你以前的女朋友吗?
ta1 ni3 yi3qian2 de nv3 peng2you ma?
childhood
xiao3 de shi2hou4

小的时候
小的时候
xiao3 de shi2hou4

childhood
he was a good childhood friend
ta1 shi4 wo3 xiao3 de shi2hou4 de hao3 peng2you

他是我小的时候的好朋友
她是我小的时候的好朋友
ta1 shi4 wo3 xiao3 de shi2hou4 hao3 peng2you
It seems
hao3 xiang4

好象
好象
hao3 xiang4

it seems / it appears
it seems that I've not met him
hao3 xiang4, wo3 mei2 jian4guo4 ta1

好象,我没见过他
我好象,没见过他
wo3 hao3 xiang4, mei2 jian4guo4 ta1