Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
así
tak
bajar
jít/jet dolů, sestoupit, vystoupit
cambiar
vyměnit, přestoupit
coger
vzít
el correo
pošta
deber
mít povinnost
delante (de)
vpředu (před)
detrás (de)
vzadu (za)
la dirección; en dericción a
řízení, vedení, směr, adresa;směrem k
escoger
vybrat si
la esquina
roh
la estación
zastávka
faltar
chybět
el final; al final de
konec; na konci
ir (voy,vas,va,vamos,vais,van)
jít
el kilómetro
kilometr
libre
volný
la línea
linka, trasa
lleno
plný
el minuto
minuta
oír (oigo,oyes,oye,oímos,oís,oyen)
slyšet
la parada
zastávka
parar
zastavit
perdonar
prominout
el pie; a pie
noha(dolní část); pěšky
la princesa
princezna
próximo
příští, další
el rey
král
el sitio
místo
subir
jít/jet nahoru,vystoupat, nastoupit,nést/dát nahoru
tomar
vzít
transbordar
přestoupit
el transporte
doprava
el tranvía
tramvaj
visitar
navštívit