Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
tillfällighet
chance, accidental occurance
olycka
pälsar
furs
vad människor ha på sig när det är kallt utomhus
bärnsten
amber
vad min mamma klä sig i
svalt
cool, fresh
hon lade en sval hand på min panna (forehead)
skördar
reap, harvest, gather
bönder gör det
gemenskap
community, spirit of a community
område och stämning
röstade
vote
val
moster
aunt
morsyster
jämföra
compare
när det är en skillnad mellan två eller mera pinaler
stund
while
jag måste dröja
tjatar
nag, pester
mammor ofta gör det till sina barn
värnplikten
draftee solider
i sverige det är obligatorisk
vantrivas
be unhappy, uncomfortable
jag vantrivs med jobbet.
trivs
enjoy, be happy with
hon trivs bra i Göteborg
monter
showcase
låda eller skåp av glas som används för att förevisa utställningsföremål
malm
ore
malm|fält -et, järnmalm
uppriktig
sincere
uppriktigt sagt ("ärligt talat")---frankly speaking
sträng
strict
stränga föräldrar, stränga krav (demands)
dock
yet, nevertheless, still, however
i alla fall, ändå, likväl; emmellertid
oförberedd
unprepared
ofärdig, oreda (disarray, mess)
drygt
heavy
dryga skatter, ett drygt arbete
sammanhanget
context, connection
skattesystemet har kritiserats i olika sammanhang, i politiska sammanhang
girig
greedy
girig|buk---miser, hämndgirig---vengeful
förtvivlat
despair, hopeless
efter två veckors väntan var jag nära att förtvivla, misströsta, ge upp
lansera
start up, introduce
lansera ett nytt läkemedel, hitta på, införa på marknaden
enligt
according to
i överensstämmelse med, efter, på grund av; enligt alla beräkningar (estimates)
kämpar
fight
kämpa mot en starkare fiende; använda våld för att hävda sig mot en motståndare
okäde
added
ytterligare, extra (adjektiv)
bortsett
disregard, ignore
vi kan inte bortse från att narkotika kan finnas med i bilden
uttalanden
statement
göra ett uttalande
fnurra
knot, hitch
fnurra på kärlekstråden för Kiera och Rupert
rasar
collapse
nu rasar "Pirates of the Caribeean" sjärnan i vikt
förhållande
circumstances
under nuvarande förhållanden, levnadsförhållanden
behåller
keep, retain
han fick behålla sitt jobb; Dags för Kiera att ta det lite lungt kanska, om han vill behålla sin Friend.
överhuvudtaget
on the whole
Jar är en hemsk flickvän, jag förstår inte varför någon står ut med mig överhuvudtaget, säger Kiera
revben
rib
han skulle stika hål(hole) på klänningen med sina spetsiga revben
förnekar
deny
förnekar anorexian
givetvis
of course, naturally
Själv förnekar hon, givetivs, att hennes vikt skulle vara något problem
tveksam
hesitant, doubtful
Ett tveksam svar är väl kanske inte det bästa försvaret
tvetydigt
ambigious, indecent
tvetydiga historier (joke)
övertygar
convince
vi lyckades övertyga honom att ingen fara (danger, risk) hotade
kvarstår
remain
för faktum kvarstår, det ör inte mycket kvar av den späda (thin) brittiskan.
besatt
obsessed
hon är besatt av sitt nya projekt
sjörövare
pirate
person som kapar och plundrar fartyg (ship, vessel), pirat
medverkan
participation
ett musikprogram under medverkan av Göteborgs kammarkör
gränser
borders, boundaries, frontiers
gränsen mot (el. till) grannlandet, staka ut gränser
hyllning (hyllar)
in honour, congratulations
hon blev hyllad som en hjälte
samband
connection, relation
det finns inget samband mellan de två händelserna, i samband med att oljan blev dyrare ökade (increased) inflationen
farlig
dangerous, risky
en farlig motståndare
anar
suspect, believe, imagine, have a feeling (idea)
men man kan väl ana att pirat-looken inte känns lika farlig då pengarna börja rulla in på kontot...
valp
puppy
unge av hund (used figuratively, derogatory "inexperienced young man")
värderingar
values
man får andra värderingar när man skaffar familj
tillägger
add, supplement
göra ett tillägg, tillfoga
utövar
practise
utöva ett yrke, utöva kontroll
förbannelser
curse, plague
till förbannelse - like the plague
tvist
dispute
De lag då i en bitter tvist
domstol
court of law
myndighet som dömer i rättsfall
förhåller sig
conduct oneself, behave
han förhöll sig (adopted) passiv
rättssal
court room
rättegångslokal
ovidkommande
irrelevant
min egen åsikt är ovidkommande i sammanhanget