Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
我们很羡慕受欢迎的女人。
wo3menhen3xian4mu4shou4huan1ying2de nu3ren2.
우리는 인기많은 여자가 부럽다.
我们没有时间,我叫她跑过来。
wo3men mei2you3shi2jian1,wo3jiao4ta1pao3guo4lai2.
우리는 시간이 없어서, 내가 그에게 달려오라고 했다.
这个饼干很咸。
zhe4ge bing3gan1hen3xian2.
이 과자는 너무 짜다.
水果有甜的苦的酸的。
shui3guo3you3tian2de ku3de suan4de.
사과는 단 것,쓴 것,신 것이 있다.
我明白了你的心意十分感动。
wo3ming2baile ni3dexin1yi4 shi2fen1gan3dong4.
너의 마음(성의)을 알고 매우 감동 했다.
我想买干电池。
wo3xiang3mai3gan1dian4chi2.
난 건전지가 사고싶다.
我们生活中干电池用途很广泛。
wo3men sheng1huo2zhong1 gan1dian4chi2yong4tu2hen3guang3fan4.
우리의 생활속에서 건전지의 용도는 매우 폭 넓다.
老师教授给我们知识。
lao3shi1jiao4shou4gei3wo3men zhi1shi.
선생님은 우리에게 지식을 전수(교수)한다.
这个教授很年轻。
zhe4ge jiao4shou4 hen3nian2qing1.
이 교수님은 매우 젊다.
我喜欢看足球比赛。
wo3xi3huan1kan4zu2qiu3bi3sai4.
나는 축구경기 보는 것을 좋아한다.
我昨天晚上看了足球比赛。
wo3zuo2tian1wan3shang4kan4lezu2qiu2bi3sai4.
나는 어제 저녁 축구경기를 봤다.
我开始工作在一座大厦里。
wo3kai1shi3gong1zuo4zai4yi2zuo4da4sha4li3.
나는 큰 건물(빌딩)안에서 일하기 시작했다.
建筑物需要用石头砌成。
jian4zhu4wu4xu1yao4yong4shi2tou qi4cheng2.
물체(건물)를 건축할 때는 돌을 쌓는 일이 필요하다.(요구된다)
在北京有世界著名的社稷坛。
zai4bei3jing1you3shi4jie4zhu4ming2de she4ji4tan2.
베이징에는 세계적으로 유명한 社稷坛이 있다.
纸杯子就能用一次。
zhi3bei1zi jiu4neng2yong4yi2ci4.
종이컵은 한 번만 사용할 수 있다.
咖啡凉了就不好喝了,快点儿喝。
ka1fei1 liang2lej iu4bu4he1le,kuai4dianr3he1.
커피 식으면 맛 없어. 빨리 먹어.
我跑的不快。
wo3pao3de bu2kuai4.
난 달리기가 빠르지 않다.
我手机的链弄丢了,很可惜。
wo3shou3ji1de lian4 nong4diu1 le, hen3ke3xi1.
내 핸드폰 고리를 잃어버렸어. 무지 아쉽다.
漂亮的东西都是相对的。
piao4liang de dong1xi dou1shi4 xiang1dui4de.
예쁜 물건은 모두 상대적인 것이다.
世界上没有绝对的事情。
shi4jie4shang4 mei2you3 jue2dui4 de shi4qing.
세상에 절대적인 일은 없다.
韩国和中国的关系越来越好。
han2guo2 he2zhong1guo2 de guan1xi yue4lai2yue2hao3.
한국과 중국의 관계는 점점 좋아지고 있다.
在中国以前有皇帝。
zai4zhong1guo2yi3qian2you3 huang2di4.
예전에 중국에는 황제가 있었다.
基督教禁止祭祖先。
ji1du1 jiao4 jin4zhi3 ji4 zu3xian1.
기독교에서는 조상에게 제사를 지내는 것을 금지한다.
中国允许宗教信仰,但是不提倡。
zhong1guo2 yun3xu3 zong1jiao4 xin4yang3, dan4shi4 bu4ti2chang4.
중국에서 종교를 믿는 것은 가능 하다. 그러나 제창하지 않는다.
信教的人禁止加入中国共产党。
xin4jiao4 de ren2 jin4zhi3 jia1ru4 zhong1guo2 gong4chan3dang3.
종교를 믿는 사람은 중국 공산당에 가입하는 것이 금지된다.
今年农民的粮食获得了丰收。
jin1nian2 nong2min2 de liang2shi4 huo4 dele feng1shou1.
이번 해의 농민의 식량은 풍족하게 얻었다. (풍작을 얻었다)
中国的土地很大。
zhong1guo2 de tu3di4 hen3da4.
중국의 영토는 매우 크다.
大学的学生来自四面八方。
da4xue2de xue2sheng2 lai2zi4 si4mian4ba1fang1.
대학교의 학생들은 사면팔방에서 온다.
夏天青山很漂亮。
xia4tian1qing1shan1hen3piao4liang.
여름의 푸른 산은 정말 아름답다.
两岸情山相对出
孤帆一片日边来。
liang3an4qing1shan1xiang1dui4chu1,
gu1fan1yi2pian4ri4bian1lai2.
我们家有爸爸,妈妈,姐姐,妹妹,和我组成。
wo3menjia1 you3 ba4ba,ma1ma,jie3jie,mei4mei he2 wo3 zu3cheng2.
우리집은 아빠,엄마,언니,여동생 그리고 나로 구성되어있다.
今天我过生日,大家都来我家做客吧。
jin1tian1wo3guo4sheng1ri4,da4jia1 dou1 lai2 wo3 jia1 zuo4ke4ba.
오늘은 나 생일을 쇠, 모두들 우리집에 와.(집에 와서 손님이 되)
守旧的观念应该废弃。
shou3jiu4de guan1nian4,ying1gai1 fei4qi4.
구습의 얽매인 관념은 반드시 폐기되어야 한다.
我每天学习汉语产生了很多新单词,我把它们收集到一个本子上。
wo3mei3tian1 xue2xi1 han4yu3 chan3sheng1le hen3 dou1 xin1 dan1ci2, wo3 ba3 ta1men shou1ji2 dao4 yi2ge4 ben3zi shang4.
나는 매일 중국어 공부를 하면서 많은 새로운 단어들이 생긴다. 나는 그들을 하나의 공책에 수집하여 적는다.(모으다)
中国的发源地是黄河。
zhong1guo2de fa1yuan2di4 shi4 huang2he2.
중국의 발원지는 황하이다.